Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

VZW Studio Campo 

Grotendriesstraat 5 

9310 Meldert  

Belgie  

BTW: BE0733.961.980 

info@studiocampo.be 

 

Algemeen  

VZW Studio Campo (hierna: Studio Campo) biedt diensten en producten aan via de webshop. De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. De klant (hierna ook: de cursist/de deelnemer) kan betalen via een ingebouwd betalingssysteem dat werkt met Bancontact, Visa en Mastercard. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Studio Campo, moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Studio Campo aanvaard 
zijn. 

 

De persoonlijke gegevens van klanten en deelnemers worden door Studio Campo bijgehouden en dienen enkel voor intern gebruik. Deze worden niet doorgegeven aan derden. Als de klant niet wil dat er foto’s van zichzelf of zijn kind(eren) gebruikt worden voor de website, folder of andere publiciteit van vzw Studio Campo, dient hij dit schriftelijk te melden. 

 

Indien het materiaal, de uitrusting, de terreinen en/ of de gebouwen van Studio Campo of een onderaannemer, al dan niet opzettelijk, beschadigd worden, zal steeds een schadevergoeding geëist worden. Deze schadevergoeding is minstens gelijk aan de kostprijs van de herstelling en/of de aankoopprijs van het beschadigde goed. 

 

Afbeeldingen op deze website en sociale media zijn eigendom van Studio Campo. Niets mag gekopieerd of verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Studio Campo. 

 

Studio Campo kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen. 

 

De afrekening voor geleverde diensten dient betaald te zijn binnen de termijn opgenomen in de overeenkomst. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal Studio Campo de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10%. Deze vergoeding wordt jaarlijks verhoogd met 10%. 

 

Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Studio Campo het recht, na ingebrekestelling, de overeenkomst en eventuele toekomstige verbintenissen te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. 
Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen. 

 

Alle overeenkomsten van Studio Campo worden beheerst door het Belgisch recht. 

 

Keramiek-atelier en workshops allerlei  

De workshops en lessen gaan enkel door bij voldoende deelnemers. Studio Campo heeft het recht de lessen of workshops te annuleren of te verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen of om andere redenen. Het volledige inschrijvingsgeld wordt in dat geval teruggestort aan de personen die reeds ingeschreven waren.  

Bij annulering door de cursist, ten laatste 30 dagen voor de start van de les of workshop, wordt het volledige bedrag, met vermindering van 30 euro administratieve kosten, teruggegeven in de vorm van een tegoedbon. Bij latere annulering is er geen terugbetaling voorzien. Het is de cursist wel toegestaan om iemand in zijn/haar plaats te sturen.  Wisselen van datum of moment valt onder dezelfde voorwaarden als een annulering.  

Studio Campo sluit een verzekering af voor burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor elke deelnemer. Voor lichamelijke schade, diefstal, materiele schade of verlies van persoonlijke spullen is Studio Campo niet aansprakelijk. De verzekeringspolis kan opgevraagd worden. 

De afgewerkte keramiekproducten blijven 3 maanden ter beschikking om af te halen door de cursist, na verwittiging per e-mail en indien alle betalingen voldaan zijn.  Nadien worden ze eigendom van Studio Campo. 

 

Open Atelier  

De cursist kan deelnemen aan het Open Atelier na het volgen van minstens één lessenreeks pottendraaien bij Studio Campo. Studio Campo heeft het recht de voorziene data van het Open Atelier aan te passen.  

 

Kampen  

De kampen gaan enkel door bij voldoende deelnemers. Studio Campo heeft het recht de kampen te annuleren of te verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen of om andere redenen. Het volledige inschrijvingsgeld wordt in dat geval teruggestort aan de personen die reeds ingeschreven waren.  

 

Indien de klant beslist om het ingeschreven kind toch niet te laten deelnemen aan het kamp, wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald in de vorm van een tegoedbon (min 30 euro administratieve kosten). Dit kan enkel 30 dagen voorafgaand aan het kamp. Bij annulering daarna, zal het inschrijvingsgeld niet terugbetaald worden. Het is wel toegelaten iemand in de plaats van het ingeschreven kind te sturen (vb broer of zus). Wisselen van datum of moment valt onder dezelfde voorwaarden als een annulering.  

Vzw Studio Campo sluit een verzekering af voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor elke deelnemer aan het kamp. Voor diefstal, schade of verlies van persoonlijke spullen is Vzw Studio Campo niet aansprakelijk.  De verzekeringspolis kan opgevraagd worden.