Algemene Voorwaarden

Annulatie voorwaarden

Lessenreeks:

Annuleer je één maand voor het begin van de lessenreeks, dan betalen we graag je inschrijvingsgeld terug verminderd met 30 euro administratiekosten. Annuleer je minder dan één maand voor het begin van de reeks? Enkel als iemand die op de wachtlijst staat je plaats kan innemen, betalen we je inschrijvingsgeld terug verminderd met 30 euro administratiekosten.

Workshop:

Kan je er jammer genoeg toch niet bij zijn, dan mag je iemand in je plaats sturen.

Kampen:

Bij ziekte van het kind, kan de inschrijving geannuleerd worden. Dit kan enkel bij vertoon van een doktersbriefje. In dit geval wordt de volledige kampprijs (min 30 euro administratiekosten) terugbetaald. Als uw kind tijdens het kamp ziek wordt, krijgt u, mits voorleggen van het doktersbriefje, de prijs van de niet-gestarte dagen terugbetaald. Indien u beslist om uw kind toch niet te laten deelnemen aan het kamp, dan kan u de helft van het kampgeld terug vorderen. Dit kan enkel 50 dagen voorafgaand aan het kamp. Bij annulering daarna, zal het inschrijvingsgeld niet terugbetaald worden. In alle gevallen neemt u zo snel mogelijk contact op met Jordi De Coster of Cloë Mannaert (gegevens onderaan dit document). Bij te weinig inschrijvingen kan vzw Studio Campo een kamp annuleren. Wij zorgen er in dat geval voor dat het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald wordt.

Verzekering
Vzw Studio Campo sluit een verzekering af voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor elke deelnemer aan het kamp. Voor diefstal, schade of verlies van persoonlijke spullen is Vzw Studio Campo niet aansprakelijk. U kan de verzekeringspolis bij ons opvragen.

Privacy
De persoonlijke gegevens worden door vzw Studio Campo bijgehouden en dienen enkel voor intern gebruik. Als u niet wil dat er foto’s van u of uw kind(eren) gebruikt worden voor de website, folder of andere publiciteit van vzw Studio Campo, dient u dit schriftelijk te melden.

Offertes en overeenkomsten

Een offerte is vrijblijvend en is 20 dagen geldig, tenzij expliciet anders opgegeven. Een offerte wordt pas bindend wanneer ze door VZW Studio Campo omgezet wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Bij verbreking van de overeenkomst vanwege de klant wordt een administratieve kost ten belope van 10% van het totaalbedrag van de overeenkomst, in rekening gebracht indien de annulatie ten laatste 2 werkdagen voor de voorziene uitvoeringsdatum schriftelijk aan VZW Studio Campo werd gemeld. Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan of er werd geen annulatie gemeld, is het volledige bedrag van de overeenkomst verschuldigd. Prijzen worden steeds opgegeven in Euro. 

Betalingen

De afrekening voor geleverde diensten dient betaald te zijn binnen de termijn opgenomen in de overeenkomst. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal VZW Studio Campo de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10%. Deze vergoeding wordt jaarlijks verhoogd met 10%.

Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft VZW Studio Campo het recht, na ingebrekestelling, de overeenkomst en eventuele toekomstige verbintenissen te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Schade en ongevallen

Indien het materiaal, uitrusting, terreinen, gebouwen van VZW Studio Campo of een onderaannemer, al dan niet opzettelijk, beschadigd worden, zal steeds een schadevergoeding geëist worden. Deze schadevergoeding is minstens gelijk aan de kostprijs van de herstelling en/of de aankoopprijs van het beschadigde goed.